header-info-news

          วันที่ 30 มีนาคม 2561 ที่กองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมในพิธีปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จังหวัดพะเยา หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ 2 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา/รองผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. จังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีปิด

          ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดพะเยา โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2561 หลักสูตรจัดตั้ง โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรือ อปพร. ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ. ศ. 2550 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 ซึ่งกำหนดให้ศูนย์ อปพร. จัดตั้งหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขึ้น เพื่อให้การช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ และประกอบกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการเพิ่มและพัฒนาศักยภาพสมาชิก อปพร. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของประชากร ให้มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมและจัดส่งบุคลากรหรืออาสาสมัครเข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ 2 (4 คืน 5 วัน) ระหว่างวันที่ 26 – 30 มีนาคม 2561 สำหรับการฝึกอบรมรุ่นที่ 2 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร จำนวน 87 คน

1

2

3

4

5

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222