header-info-news

          วันที่ 26 มีนาคม 2561 ที่สนามบีเอ็มอ็กซ์ อบจ.พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์ ฝ่ายการแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 น่านเกมส์ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ระดับชาติ และยังเป็นการสร้างคนให้มีคุณภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ การรู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้คนในชาติเกิดความรักสามัคคี ห่างไกลยาเสพติด ประเทศชาติพัฒนา

0

1

DSC 2050 resize

DSC 2068 resize

DSC 2075 resize

DSC 2074 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222