header-info-news

          วันที่ 23 มีนาคม 2561 ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา นายธนัช วงศ์มา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมในพิธีเปิดโครงการแสดงศักยภาพของนักเรียนพิการ การนำเสนอผลงานวิชาการของครูและบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ และการประกวดสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาเด็กพิการกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 8 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี

          กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 8 จัดทำโครงการฯ ขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพของคนพิการ การนำเสนอผลงานวิชาการของครูและบุคลากร และการประกวดสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การพัฒนาเด็กพิการ โดยมี นักเรียนพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ ผู้ปกครองนักเรียนพิการ และบุคลากรทางการศึกษา ของกลุ่มการศึกษาพิเศษกลุ่มเครือขายฯ ที่ 8 จากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรม

          ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการ ผลงานทางวิชาการของคณะครูและกลุ่มเด็กพิเศษจากศูนย์การศึกษาพิเศษทั้ง 8 เขต อาทิ นิทรรศการอุปกรณ์เพิ่มทักษะการเดิน การเคลื่อนไหวให้กับนักเรียนพิการ ผลงานจากศึกษาพิเศษจังหวัดแพร่ นิทรรศการอุปกรณ์ช่วยเหลือในการดำรงชีวิตประจำวัน ผลงานของศูนย์ศึกษาพิเศษจังหวัดน่าน นิทรรศการอุปกรณ์ช่วยเหลือการทรงตัว ผลงานของศูนย์ศึกษาพิเศษจังหวัดพะเยา ฯลฯ ซึ่งผลงานเป็นที่น่าสนใจ รวมถึงการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและพัฒนาการของกลุ่มเด็กพิเศษทั้งด้านร่างกายและสติปัญญา ทั้งหมด 7 ทักษะ ได้แก่ การแข่งขันทักษะการช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวัน เช่น ทดสอบการถอดเสื้อผ้าและสวมใส่เสื้อผ้า การแข่งขันพับผ้าขนหนู ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา การแข่งขันทักษะการรับรู้และแสดงออกทางภาษา เช่น การแข่งขันชี้/บอกชื่อ จากบัตรภาพหมวดสัตว์ หมวดผลไม้ การแข่งขันชี้/บอกชื่อจากบัตรภาพ หมวดอวัยวะร่างกาย การแข่งขันทักษะทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เช่น การแข่งขันโยนโบว์ลิ่ง การแข่งขันเตะฟุตบอล การแข่งขันทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น การร้อยลูกปัด การระบายสีรูปภาพ การแข่งขันทักษะทางสังคม เช่น การประกวดมารยาทงามอย่างไทย (การกราบ) การไหว้ผู้ใหญ่ แข่งขันทักษะทางสติปัญญาหรือการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ เช่น ทดสอบจากการเรียงตัวเลข การแข่งขัน การตอบคำตอบ หมวดธงชาติ กลุ่มประเทศอาเซียน ประเภทพิการซ้อน การแข่งขันทักษะความจำเป็นเฉพาะความพิการ เช่น การแข่งขันการใช้ภาษามือเบื้องต้น (หมวดการนับเลข 1- 10)  ฯลฯ นักเรียนพิเศษได้แสดงความสามารถออกมาอย่างเต็มที่ โดยกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสนองนโยบายปฏิรูปการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยเน้นการเพิ่มโอกาสให้คนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพในทุกระบบและทุกรูปแบบอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และเพิ่มโอกาสให้คนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับบริการทางการศึกษา

 

1

2

3

4

5

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222