header-info-news

          วันที่ 22 มีนาคม 2561 ที่โรงเรียนพะเยาพิทยาคม นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์สามัญศึกษาพะเยา สหวิทยาเขตภูกามยาว ครั้งที่ 4 โรงเรียนสามัญศึกษาพะเยา สหวิทยาเขตภูกามยาว ได้กำหนดการแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้น เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษาตื่นตัว ให้ความสนใจ เห็นประโยชน์ และรู้คุณค่าของการออกกำลังกาย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เกิดความรักสามัคคี สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาให้จังหวัดพะเยาต่อไป

DSC 1826 resize

DSC 1758 resize

DSC 1782 resize

DSC 1789 resize

DSC 1830 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222