header-info-news

 

วันที่ 22 มีนาคม 2561 นางประภาศรี บุญวิเศษ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะทำงานได้ลงพื้นที่บ้านแม่ใส ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  เพื่อประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ที่ โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยผู้นำชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุม หารือ กำหนดแนวทางบริหารจัดการ และพัฒนาหมู่บ้าน ตามนโยบายโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน

นางประภาศรี บุญวิเศษ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชนและมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 “ น้ำคือชีวิต ” โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยงานราชการในพระองค์ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและอื่นๆ สำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้จัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน และได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่งร่วมกับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่คัดเลือกชุมชนต้นแบบจังหวัดละ 1 แห่ง เพื่อดำเนินการโครงการดังกล่าว

ในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้เลือกชุมชนต้นแบบ คือ ชุมชนบ้านร่องไฮ ราษฎรชุมชนร่องไฮประกอบอาชีพหลักด้านการเกษตร มีลำน้ำร่องไฮ ไหลมาจากอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ ลงสู่กว๊านพะเยา ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร ประสบปัญหาผักตบชวาและวัชพืชน้ำกีดขว้างลำน้ำ ราษฎรมีความเข้มแข็ง มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ อาทิ กลุ่มประมงพื้นบ้าน กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มจักสาน กลุ่มตีมีด และยังมีแหล่งโบราณสถานบ้านร่องไฮ ท่าเรือโบราณบ้านร่องไฮ มีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของจังวัดพะเยา ขณะเดียวกันส่วนราชการและชุมชนได้ร่วมกันจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่นอีกด้วย นอกจากนี้ มีราษฎรจิตอาสาในพื้นที่ตำบลแม่ใสจำนวน 308 คน พร้อมขับเคลื่อนและดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

หลังจากนั้น รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยี่ยมราษฎรในชุมชนร่องไฮ เยี่ยมชมแปลงเกษตรแบบผสมผสานของเกษตรกรในพื้นที่ แหล่งโบราณสถานบ้านร่องไฮ ท่าเรือโบราณ และโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมกล่าวว่า ชุมชนร่องไฮ มีศักยภาพและความเข้มแข็ง จะเสนอชุมชนร่องไฮเข้าร่วมในโครงการต่อไป ซึ่งจะมีการระดมจิตอาสาฯ ดำเนินโครงการในเดือนกรกฎาคม 2561 และกำหนดแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2561

431700 resize

431699 resize

431698 resize

431705 resize

431708 resize

431706 resize431760 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222