header-info-news

          วันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่หอประชุมบ้านแวนโค้ง หมู่ 8 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาองค์ความรู้การผลิตสับปะรด/มันสำปะหลังคุณภาพกลุ่มเกษตรกรทำไร่ฝายกวาง โดย อบจ.พะเยา ได้นำปุ๋ยอินทรีย์ ตรากว๊านพะเยา มอบให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ และลดต้นทุนการผลิต โดยมี นายธวัชชัย ใจดี ส.อบจ.เขตอำเภอเชียงคำ ร่วมในพิธีเปิด

18767 resize

18768 resize

18773 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222