header-info-news

          วันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่อาคารอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอภูกามยาว นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานเนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ โดยมี นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมในพิธีด้วย

          มติคณะรัฐมนตรี ได้กำหนดให้วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่อาสาสมัครที่ได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประเทศไทย และเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและสร้างขวัญและกำลังให้แก่อาสาสมัคร ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้น ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขให้มีการแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกัน และเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุขที่เสียสละในในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนตลอดมา

18502 resize

S  1245405 resize

S  1245434 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222