header-info-news

          วันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายชำนาญ บัวแดง ส.อบจ. เขตอำเภอจุน เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบจ.พะเยา ร่วมในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนมีนาคม 2561 โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมออกหน่วยบริการตามโครงการ และเป็นประธานการประชุมบูรณาการตรวจเยี่ยมนิเทศงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายแก่หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาท้องถิ่นในพื้นที่

          สำหรับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เป็นโครงการที่ให้บริการแก่ประชาชนเชิงรุก ที่จังหวัดพะเยาได้กำหนดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยได้นำส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จำนวนกว่า 50 หน่วยงาน ออกมาให้บริการแก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพะเยาถึงพื้นที่ หมู่บ้าน ตำบล พร้อมกับให้คำแนะนำ ปรึกษา ส่งเสริมอาชีพ รับฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการต่างๆ เพื่อนำไปดำเนินการแก้ไขปัญหา ให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ อีกทั้งยังเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการของรัฐแก่ประชาชนที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดค่าใช้จ่าย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนในพื้นที่ อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาต่างๆ ในภาพรวมต่อไป ในโอกาสเดียวกันนี้ ทาง อบจ.พะเยา ได้นำปุ๋ยอินทรีย์ตรากว๊านพะเยา ที่ อบจ.พะเยา ผลิตเอง จำนวน 300 กระสอบ แจกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรที่ปลอดสารเคมี ลดต้นทุนการผลิต

DSC 1638 resize

DSC 1632 resize

DSC 1605 resize

DSC 1638 resize

DSC 1646 resize

DSC 1655 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222