header-info-news

กิจกรรม / ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ อบจ.พะเยา

แสดง # 
ชื่อ
เตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม จังหวัดพะเยา
ประชุม กรอ.จังหวัดพะเยา
ประชุมรับฟังคำชี้แจงผู้บริหารท้องถิ่น
ส่งมอบโดมอาคารอเนกประสงค์
มหกรรมหัตถศิลป์ ถิ่นชุมชนคนหล่ายกว๊าน น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ อาหารปลอดภัย
กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562
ตักบาตรวันพุธ สืบทอดพระพุทธศาสนา ดำรงวัฒนา ชาวประชาร่มเย็น
อบจ.พะเยา พบประชาชน ในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการค้าชายแดนจังหวัดพะเยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222