Login

กองคลัง
pum  
 นายกมลชนก  เดชะศิริ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
 
ฝ่ายการเงิน
  Jarul-Saipang-2
 นายจรัล สายแปง
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
supadtra-mahawan-2
นางสาวสุพัตรา มหาวัน
นักวิชาการคลังชำนาญการ
Natchaporn-Vannajak
นางสาวณัฏฐ์ชพร  วรรณจักร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
girada-pongrangsri
นางสาวจิลดา ปงรังษี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
suwimon-phromsurin
นางสุวิมล พรมสุรินทร์
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
Tipawan-sudta
นางสาวทิพวรรณ สุดตา
นักวิชาการคลังชำนาญการ
sakolmas-duangpik
นางสกลมาศ ดวงปิก
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน
suwapat-kongjak
นางสาวสุวภัทร โขงจักร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
 
  
 
ฝ่ายบัญชี
  Patchara-Somkurea
 นางสาวพัชรา  สมเครือ
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
rungnapha-panjakun-2
นางรุ่งนภา  ปัญจขันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
jaruwan-wongmaneewan
นางจารุวรรณ วงศ์มณีวรรณ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
sukanya-hluongsorn-2
นางสุกัญญา ห่วงศร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
 
ฝ่ายเร่งรัดและพัฒนารายได้
  lattiya-yama-2
 นางรัตติยา ยะมา
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและพัฒนารายได้
tanyarat-tumdee-2
นางสาวธัญญารัตน์ ทำดี
นักวิชาการคลัง ชำนาญการ

 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)  

Napathip-Sington
นางสาวนภาทิพย์  สิงห์ทอน
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
 Tatchol-Intanin
นางสาวทัชชล อินต๊ะนิล 
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Chanachida-Detprom
นางสาวชนัญชิดา  เดชพรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
Metinee-Mala
นางเมธินี  มาลา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
 
Jaruwan-Pairod
นางสาวจารุวรรณ  ไพโรจน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
   

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)

Seetong-Pechsee
นางศรีทอง  เพชรศรี
คนงานทั่วไป
Chakkapong-Charusalaipong
นายจักรพงษ์  จารุไสลพงษ์
พนักงานคอมพิวเตอร์
 
 

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป

 
 
 
Wichai-Namwong
นายวิชัย  นามวงศ์
คนงานทั่วไป
 
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222