Login

สำนักปลัด อบจ.
  prajuab-intachuai
 นายประจวบ อินต๊ะเชื้อ
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  mayuree-hemhirun-2
 นางมยุรี เหมหิรัณย์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
kanjapob-chaimuang-2
นายกัญจภพ ไชยเมือง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
nitaree-weerawichaino-2
นางสาวณิตารีย์ วีระวิชัยโน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
mongkon-honghin
นายมงคล หงษ์หิน
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
 
 
 
ฝ่ายบุคคล
  supawadee-juntar
 นางสาวสุภาวดี จันตา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าฝ่ายบุคคล
Nattanun-Sriwipart
นางณัฐนันท์ ศรีวิภาต 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
nattiraporn-siripiyapinyakul
นางณัฏฐิราภรณ์ ศิริปิยะภิญญากุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
Sunanta-Sriwiraj
นางสาวสุนันทา ศรีวิราช
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
Kanyapak-Duongchaiya
นางสาวกัญญาภัค ดวงไชยยา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
 
ฝ่ายนิติการ
  nongyao-jindawong-2
 นางสาวนงเยาว์ จินดาวงศ์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
sagiam-nundee
นายเสงี่ยม นันดี
นิติกรชำนาญการพิเศษ
Tannaree-Saisunkthongphapar-2
นางสาวธัญญ์นรี สายสังข์ทองปาภา
นิติกรชำนาญการ
rujira-sasom-2
นางสาวรุจิรา สะสม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
wanpen-choojui-3 
 นางวันเพ็ญ ชูจุ้ย
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
Jamjun-Kaewsai
นางสาวแจ่มจันทร์  แก้วสาย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
 
ฝ่ายข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
petcharin-tamwong
นางสาวเพชรินทร์ ตามวงศ์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
wiparat-wittayalai
นางวิภารัตน์ วิทยาลัย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
adison-yowabute-3
นายอดิสร โยวบุตร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
naret-ruglao
นายนเรศ รักเหล่า
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
cherdchai-kaewnarin
นายเชิดชาย แก้วนรินทร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 
 
ฝ่ายพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา
tawatchai-permkorn-2
นายธวัชชัย เพิ่มกร
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา
adun-namwong-2
นายอดุลย์ นามวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 

 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)  

Dhawat-Hansakrunarai
นายธวัช  หรรษคุณาฒัย
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมาย
Sitthipong-Namwong
นายสิทธิพงษ์  นามวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Pisit-Mueymuangkaew
นายพิสิษฐ์  เหมยเมืองแก้ว
ครูอาสาพัฒนาการกีฬา
Pairin-Viyitut
นายไพรินทร์  วิโยทุตย์
ครูอาสาพัฒนาการกีฬา
Wilaiporn-Norkhan
นางสาววิลัยพร  หน่อคำ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
Kanyarat-Pangsai
นางสาวกันยารัตน์  แปงสาย
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
Boonyawan-Kiatwichaingam
นางสาวบุญวรรณ  เกียรติวิชัยงาม
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
Nichakamon-Khuankaew
นางสาวนิชกมล  เขื่อนแก้ว
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
Sirinnicha-Chaiwong
นางสาวสิรินทร์นิชา ไชยวงศ์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
Samanta-Deengamlert
นายสมันตา  ดีงามเลิศ
ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์
Phakphoom-Phromphao
นายภาคภูมิ  พรหมเผ่า
ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์
Kayarat-Hattakrong
นางสาวกัญญารัตน์  หัตถกอง
ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์
Tunyalak-Kaewboonma
ว่าที่ร.ต.หญิงธัญลักษณ์ แก้วบุญมา
ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์
Sasiwimol-Harnlert
นางสาวศศิวิมล  หาญเลิศ
ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์
Suda-Thaimai
นางสาวสุดา ไทยใหม่
ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์
Wichean-Kammee
นายวิเชียร  คำมี
ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์
Pathanaporn-Artkham
นางสาวพัฒนาพร  อาจคำ
ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์
Patcharada-Konngan
นางสาวพัชรดา  คนงาน
ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์
Khemika-Luangnam
นางสาวเขมิกา  หลวงนาม
ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์
Natenapha-Thangngern
นางสาวเนตรนภา  แท่งเงิน
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
black
นางสาวนัฐธภา  เขื่อนวัง
ผู้ช่วยนิติกร
     

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)

Siripong-Jinda
นายศิริพงษ์  จินดา
คนงานทั่วไป
Phairin-ramphai
นายไพริน  รำไพ
คนงานทั่วไป
 Somkiat-Srichai
นายสมเกียรติ  ศรีชัย
คนงานทั่วไป
 Wittaya-Khattiya
นายวิทยา  ขัติยะ
คนงานทั่วไป
Khankaew-Sawang-ngam
นางขันแก้ว  แสวงงาม
คนงานเกษตร
Kanok-Sawang-ngam
นายกนก  แสวงงาม
คนงานเกษตร
 Somrat-Promsook
นายสมรัตน์  พร้อมสุข
คนงานเกษตร
 Roaj-Berkban
นายโรจน์  เบิกบาน
คนงานเกษตร
Jakkrit-Khanthasaenyot-2
นายจักรกฤช  คันธแสนยศ
พนักงานขับรถยนต์
Nuntakan-Nuntalit
นายนันทการ  นันตาลิต
พนักงานขับรถยนต์
 Pranom-Boonruang
นางประนอม  บุญเรือง
นักการภารโรง
 

 

 

พนักงานจ้างทั่วไป

Wichai-Jomaer
นายวิชัย  จอมเอ้ย
พนักงานขับรถยนต์
 
 
 
 Chuchart-Somsri
นายชูชาติ  สมศรี
คนงานเกษตร
Rai-Pantong
นายไร  แผ่นทอง
คนงานเกษตร
Sorn-kaewprasert
นายสรณ์  แก้วประเสริฐ
คนงานทั่วไป
Somphol-Promsurin
นายสมพล  พรมสุรินทร์
พนักงานขับรถยนต์
 Phatsalin-Viratkasem
นางภัสรินทร์  วิรัตน์เกษม
คนงานทั่วไป
Wanwaisa-Oatsawachottikan
นางสาววันวิสาห์  อัศวธนโชติการ
คนงานทั่วไป
Narumon-Supakawee
นางสาวนฤมล  สุภากาวี
คนงานทั่วไป
Sittisak-Wongyai
นายสิทธิศักดิ์  วงศ์ใหญ่
คนงานทั่วไป
 Sutathip-Chantatam
นางสุธาทิพย์  จันตาธรรม
คนงานทั่วไป
Piyamas-Chaiya
นางปิยมาศ  ไชยยา
คนงานทั่วไป
Supattra-Insai
นางสุพัตรา  อินทราย
คนงานทั่วไป
Chia-Phaoai
นายเชีย  เผ่าอ้าย
คนงานทั่วไป
 Aongart-Jaiphiankaew
นายองอาจ  ใจเพียรแก้ว
คนงานทั่วไป
Somphet-Inon
นายสมเพชร  อินอร
คนงานทั่วไป
Sawaet-Thiwong
นายเศวต  ธิวงศ์
คนงานทั่วไป
Pinya-Aumpute
นายภิญโญ  อัมพุธ
คนงานทั่วไป
 Sompop-Pingyod
นายสมภพ  ปิงยศ
คนงานทั่วไป
 
 
 
NattaSit-Kunyana
นายณัฐสิทธิ์  กันยานะ
คนงานทั่วไป
Banjob-Mankong
นายบรรจบ  มั่นคง
 คนงานทั่วไป
 
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222