ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา

แสดง # 
ชื่อ
16 ก.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเขัาสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 8, 9 ตำบลบ้านต๊ำ เชื่อม ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
2 ก.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.10004 สายบ้านปัว เขต ทต.งิม เชื่อม บ้านเลี้ยว ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
23 พ.ค. 61 - จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายแม่กาหลวง หมู่ที่ 3 ต.แม่กา เชื่อม ต.จำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา
23 พ.ค. 61 - จ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลำห้วยขิง บ้านท่าฟ้าเหนือ หมู่ 1 ตำบลสระ เชื่อม ตำบลเชียงม่วน อ.เชียงม่วน จังหวัดพะเยา
18 พ.ค. 61 - ประกาศประกวดราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนถ่ายโอน (ยาง CRS-2, ยาง CSS-1h และยาง MC-70) ด้วยวิธี e-bidding
15 พ.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.10041 บ้านถ้ำ ตำบลบ้านถ้ำ เชื่อม บ้านใหม่ ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
15 พ.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสะแล่ง หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงแรง เชื่อม ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
2 พ.ค. 61 - ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานของรัฐ
11 เม.ย. 61 - ประกวดราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนถ่ายโอน (ยาง CRS-2, ยาง CSS-1h และยาง MC-70
11 เม.ย. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสรัางปรับปรุงทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดง หมู่ที่ 13 ตำบลปง เชื่อม ตำบลสระ อำเภอปง จังหวัดพะเยา
11 เม.ย. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตอนที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอนเข้าเมืองปง ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
11 เม.ย. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่แท่นคำ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ เชื่อม ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
30 มี.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำห้วยขิง บ้านท่าฟ้าเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลสระ เชื่อม ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
29 มี.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายพระธาตุสามดวง บ้านดงเคียน หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยยางขาม เชื่อม ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มี.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 14 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง เชื่อม ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มี.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 18 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง เชื่อม ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มี.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ม.ค. 61 - ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.พะเยา
18 ม.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.พะเยา ตั้งแต่ ธ.ค. 60 - ก.ย. 61
18 ม.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.พะเยา
26 ก.ย. 60 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
25 ก.ย. 60 - โครงการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมผิวจราจรเพื่อป้องกันความเสียหายและเป็นการแก้ไขปัญหาจากการใช้เส้นทางสัญจรไปมา (ยาง CRS-2)
25 ก.ย. 60 - สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยงิ้วใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน เชื่อม ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
18 ก.ย. 60 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560
27 ก.ค. 60 สอบราคาซื้อเครื่องอัดฟางก้อน
18 ก.ค. 60 - ประกวดราคาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวง ฯ บ้านดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
13 ก.ค. 60 - สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวงหมายเลข 1251 บ้านงิ้วงาม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา ด้วยวิธีสอบราคา
13 ก.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวงหมายเลข 1091 บ้านบ่อตอง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีสอบราคา
13 ก.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวง หมายเลข 1019 บ้านท่าฟ้าใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีสอบราคา
13 ก.ค. 60 1. สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวง หมายเลข 1202 บ้านกาดถีใต้ หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
7 ก.ค. 60 - สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถเกลี่ยดิน ยี่ห้อ โคมัสสุหมายเลขทะเบียน ตค-288 พะเยา
7 ก.ค. 60 - จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมสะพานเดิมลำน้กปุก บ้านสันกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะะยา
7 ก.ค. 60 - จ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. (ตอกเข็ม) หมู่ที่ 7 ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ เพื่อใช้เป็นยานพาหนะรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ศูนย์ฝึกวิชาชีพตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ เชื่อม บ้านสันป่าพาด ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีล สายบ้านสันป่าคา ตำบลแม่ปืม - บ้านใหม่ดง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีสอบราคา
ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัสก์ติก คอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านดงเจน ตำบลดงเจน - บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัสก์ติก คอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านแสล่ง ตำบลเชียงแรง - บ้านทุ่งติ้ว ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 3, 6, 9, 11 ตำบลสันโค้ง เชื่อม ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีสอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1, 2, 6, 7, 11 ตำบลสระ เชื่อม ตำบลบ้านมาง อำเภอเขียงม่วน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีสอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านแวนพัฒนา ตำบลเชียงบาน เชื่อม ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีสอบราคา
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ศูนย์ฝึกวิชาชีพ ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ เชื่อม บ้านสันป่าพาด ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านห้วยกั้ง ตำบลจุน - บ้านฝั่งมิ่น ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสันป่าเป้า ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ - บ้านเจดีย์งาม ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสก์ติก คอนกรีต (Ashpaltic Concrete) สายบ้านห้วยดอกเข็ม - บ้านดอนตัน ตำบลดงสุวรรณ เชื่อม ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีสอบราคา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222