ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา

แสดง # 
ชื่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 เขตเทศบาลตำบลหย่วน เชื่อม ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธี e-bidding
15 ส.ค. 2561 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสันกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลงิม เชื่อม ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธี e-bidding
10 ส.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายม่อนครั่ง ม.1 ม.10 ต.ดงสุวรรณ เชื่อม ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
10 ส.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งกุ่ม บ้านปงเสด็จ ม.9 ต.บ้านปิน เชื่อม ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
31 ก.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าป่าแฝกดอย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแฝก เชื่อม ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธี e-bidding
31 ก.ค. 2561 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธี e-bidding
31 ก.ค. 2561 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ 12 ตำบลบ้านต๊ำ เชื่อม ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธี e-bidding
31 ก.ค. 2561 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1, 13 ตำบลบ้านต๊ำ เชื่อม ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธี e-bidding
25 ก.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกกรวดทรายท้องน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.3, 4, 5, 8, 10 และ 12 ต.สระ เชื่อม ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
25 ก.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.4 ต.ส้นโค้ง เชื่อม ม.6 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
25 ก.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านปางมดแดง ม.9 ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ เชื่อม ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
25 ก.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันเวียงทอง ม.12 ต.น้ำแวน เชื่อม ตำบลทุ่งผาสุก อ.เชียงคำ จ.พะเยา (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธี e-bidding
20 ก.ค. 61 ประกาศประกวดราคางานก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.5, 6, 9 ต.ดงสุวรรณ เชื่อม ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
20 ก.ค. 61 - ประกาศประกวดราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ม.7 ต.ผาช้างน้อย เชื่อม ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
20 ก.ค. 61 ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งน้อย บ้านทุ่งมอก ม.2 ต.เชียงบาน เชื่อม ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
16 ก.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรงบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายกอดหลวง บ้านแบ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลงิม เชื่อม ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา
16 ก.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายจำเป็ด หมู่ที่ 2 ตำบลแม่นาเรือ เชื่อม ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
16 ก.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเขัาสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 8, 9 ตำบลบ้านต๊ำ เชื่อม ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
2 ก.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.10004 สายบ้านปัว เขต ทต.งิม เชื่อม บ้านเลี้ยว ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
23 พ.ค. 61 - จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายแม่กาหลวง หมู่ที่ 3 ต.แม่กา เชื่อม ต.จำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา
23 พ.ค. 61 - จ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลำห้วยขิง บ้านท่าฟ้าเหนือ หมู่ 1 ตำบลสระ เชื่อม ตำบลเชียงม่วน อ.เชียงม่วน จังหวัดพะเยา
18 พ.ค. 61 - ประกาศประกวดราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนถ่ายโอน (ยาง CRS-2, ยาง CSS-1h และยาง MC-70) ด้วยวิธี e-bidding
15 พ.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.10041 บ้านถ้ำ ตำบลบ้านถ้ำ เชื่อม บ้านใหม่ ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
15 พ.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสะแล่ง หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงแรง เชื่อม ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
2 พ.ค. 61 - ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานของรัฐ
11 เม.ย. 61 - ประกวดราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนถ่ายโอน (ยาง CRS-2, ยาง CSS-1h และยาง MC-70
11 เม.ย. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสรัางปรับปรุงทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดง หมู่ที่ 13 ตำบลปง เชื่อม ตำบลสระ อำเภอปง จังหวัดพะเยา
11 เม.ย. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตอนที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอนเข้าเมืองปง ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
11 เม.ย. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่แท่นคำ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ เชื่อม ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
30 มี.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำห้วยขิง บ้านท่าฟ้าเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลสระ เชื่อม ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
29 มี.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายพระธาตุสามดวง บ้านดงเคียน หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยยางขาม เชื่อม ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มี.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 14 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง เชื่อม ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มี.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 18 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง เชื่อม ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มี.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ม.ค. 61 - ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.พะเยา
18 ม.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.พะเยา ตั้งแต่ ธ.ค. 60 - ก.ย. 61
18 ม.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.พะเยา
26 ก.ย. 60 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
25 ก.ย. 60 - โครงการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมผิวจราจรเพื่อป้องกันความเสียหายและเป็นการแก้ไขปัญหาจากการใช้เส้นทางสัญจรไปมา (ยาง CRS-2)
25 ก.ย. 60 - สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยงิ้วใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน เชื่อม ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
18 ก.ย. 60 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560
27 ก.ค. 60 สอบราคาซื้อเครื่องอัดฟางก้อน
18 ก.ค. 60 - ประกวดราคาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวง ฯ บ้านดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
13 ก.ค. 60 - สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวงหมายเลข 1251 บ้านงิ้วงาม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา ด้วยวิธีสอบราคา
13 ก.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวงหมายเลข 1091 บ้านบ่อตอง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีสอบราคา
13 ก.ค. 60 สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวง หมายเลข 1019 บ้านท่าฟ้าใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีสอบราคา
13 ก.ค. 60 1. สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวง หมายเลข 1202 บ้านกาดถีใต้ หมู่ที่ 13 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
7 ก.ค. 60 - สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถเกลี่ยดิน ยี่ห้อ โคมัสสุหมายเลขทะเบียน ตค-288 พะเยา
7 ก.ค. 60 - จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมสะพานเดิมลำน้กปุก บ้านสันกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะะยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222