ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา

แสดง # 
ชื่อ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1, 2, 6, 7, 11 ตำบลสระ เชื่อม ตำบลบ้านมาง อำเภอเขียงม่วน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีสอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านแวนพัฒนา ตำบลเชียงบาน เชื่อม ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีสอบราคา
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ศูนย์ฝึกวิชาชีพ ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ เชื่อม บ้านสันป่าพาด ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านห้วยกั้ง ตำบลจุน - บ้านฝั่งมิ่น ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสันป่าเป้า ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ - บ้านเจดีย์งาม ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222