ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา

แสดง # 
ชื่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ศูนย์ฝึกวิชาชีพตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ เชื่อม บ้านสันป่าพาด ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีล สายบ้านสันป่าคา ตำบลแม่ปืม - บ้านใหม่ดง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีสอบราคา
ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัสก์ติก คอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านดงเจน ตำบลดงเจน - บ้านห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัสก์ติก คอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านแสล่ง ตำบลเชียงแรง - บ้านทุ่งติ้ว ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 3, 6, 9, 11 ตำบลสันโค้ง เชื่อม ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีสอบราคา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222