ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา

แสดง # 
ชื่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5, 11,12 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว เชื่อม ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ห้วยผาฮาว ม.5 บ้านแวนวัฒนา ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.1, 13, 14 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง เชื่อม ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเลียบคลองชลประทาน บ้านแม่หล่าย ม.9 ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ เชื่อม บ้านร่องขุย ต.จำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านควร ม.3 ต.งิม เชื่อม ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านเชียงบาน หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงบาน เชื่อม ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธี e-bidding
จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพระธาตุขิงแกง หมู่ที่ 5 ตำบลพระธาตุขิงแกง เชื่อม บ้านเซี๊ยะ หมู่ที่ 4 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธี e-bidding
จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านศรีไฮคำ หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงแรง เชื่อม ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธี e-bidding
จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สาบ้านวังถ้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ เชื่อม ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของ อบจ.พะเยา ในปีงบประมาณ พงศ. 2562 ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต และ Slurry Seal บ้านถ้ำ ต.บ้านถ้ำ เชื่อม ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
ประกาศประกวดราคาจ้่างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1021 เชื่อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กับอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.10055 สายบ้านถ้ำ-บ้านปาง ตำบลบ้านถ้ำ เชื่อม ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.1011 สายบ้านสันจกปก-บ้านปาง ตำบลดอกคำใต้ เชื่อม ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 12, 14 ตำบลงิม เชื่อม ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเย่า ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านร่องเอี่ยน หมู่ที่ 8 ตำบลปง เชื่อม ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายจำป่าหวาย บ้านปงเสด็จ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านปิน เชื่อม บ้านปางม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านร่องเอี่ยน หมู่ที่ 8 ตำบลปง อำเภอปง เชื่อม ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแฝก เชื่อม หมู่ที่ 3 ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลำห้วยขิง บ้านท่าฟ้าเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลสระ เชื่อม ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านถ้ำ-บ้านใหม่ ตำบลบ้านถ้ำ เชื่อม ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธี ebidding
ประกวดราคาซื้อวัสดุซ่อมแซมผิวจราจร (ยาง CRS-2 และยาง CSS-1h) ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.8 ต.สบบง เชื่อม ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหล่ายใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลสบบง ม.9 ตำบลสบบง เชื่อม ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านปางป้อมใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลลอ เชื่อม ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 เขตเทศบาลตำบลหย่วน เชื่อม ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธี e-bidding
15 ส.ค. 2561 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสันกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลงิม เชื่อม ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธี e-bidding
10 ส.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายม่อนครั่ง ม.1 ม.10 ต.ดงสุวรรณ เชื่อม ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
10 ส.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งกุ่ม บ้านปงเสด็จ ม.9 ต.บ้านปิน เชื่อม ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
31 ก.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าป่าแฝกดอย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแฝก เชื่อม ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธี e-bidding
31 ก.ค. 2561 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธี e-bidding
31 ก.ค. 2561 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ 12 ตำบลบ้านต๊ำ เชื่อม ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธี e-bidding
31 ก.ค. 2561 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1, 13 ตำบลบ้านต๊ำ เชื่อม ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธี e-bidding
25 ก.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกกรวดทรายท้องน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.3, 4, 5, 8, 10 และ 12 ต.สระ เชื่อม ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
25 ก.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.4 ต.ส้นโค้ง เชื่อม ม.6 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
25 ก.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านปางมดแดง ม.9 ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ เชื่อม ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
25 ก.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านสันเวียงทอง ม.12 ต.น้ำแวน เชื่อม ตำบลทุ่งผาสุก อ.เชียงคำ จ.พะเยา (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธี e-bidding
20 ก.ค. 61 ประกาศประกวดราคางานก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.5, 6, 9 ต.ดงสุวรรณ เชื่อม ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
20 ก.ค. 61 - ประกาศประกวดราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ม.7 ต.ผาช้างน้อย เชื่อม ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
20 ก.ค. 61 ประกวดราคาจ้างการก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งน้อย บ้านทุ่งมอก ม.2 ต.เชียงบาน เชื่อม ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
16 ก.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรงบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายกอดหลวง บ้านแบ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลงิม เชื่อม ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา
16 ก.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายจำเป็ด หมู่ที่ 2 ตำบลแม่นาเรือ เชื่อม ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
16 ก.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเขัาสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 8, 9 ตำบลบ้านต๊ำ เชื่อม ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
2 ก.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.10004 สายบ้านปัว เขต ทต.งิม เชื่อม บ้านเลี้ยว ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
23 พ.ค. 61 - จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายแม่กาหลวง หมู่ที่ 3 ต.แม่กา เชื่อม ต.จำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา
23 พ.ค. 61 - จ้างก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลำห้วยขิง บ้านท่าฟ้าเหนือ หมู่ 1 ตำบลสระ เชื่อม ตำบลเชียงม่วน อ.เชียงม่วน จังหวัดพะเยา
18 พ.ค. 61 - ประกาศประกวดราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนถ่ายโอน (ยาง CRS-2, ยาง CSS-1h และยาง MC-70) ด้วยวิธี e-bidding
15 พ.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.10041 บ้านถ้ำ ตำบลบ้านถ้ำ เชื่อม บ้านใหม่ ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
15 พ.ค. 61 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสะแล่ง หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงแรง เชื่อม ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222