ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบ่อบาดาล ภายในสนามกีฬาจังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานส่วนกลาง งานเลขานุการปลัด อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข-7837 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ Epson L 220 se-6302381 หมายเลขครุภัณฑ์ อบจ.พย.056-481-45-170 25/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ฝายแก้ว บ้านหนองท่าควาย ม.7 ต.นาปรัง ถึง บ้านเหล่า ม.9 ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองพัสดุฯ) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองพัสดุและทรัพย์สิน) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์พร้อมติดตั้งศูนย์ถ่วงล้อ จำนวน 4 เส้น สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน บค-4041 ซึ่งใช้ประจำส่วนกลางกองคลัง อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานในกิจการของ กองช่าง อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ อบจ.พย.056-420-59-097 (กองกิจการสภา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหลังตลาดบ้านดอนชัย เขตเทศบาลปง ม.11 ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายถ้ำพระ บ้านห้วยเฟือง ม.4 ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา เชื่อม ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง คสล. ลำห้วยต้นตุ้ม บริเวณบ้านนางวะ ภูศิริ บ้านห้วยต้นตุ้มกลาง ม.13 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding 18/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้สต๊าฟอลูมิเนียมแบบชัก ยาว 5 เมตร จำนวน 2 อัน สำหรับใช้ในงานสำรวจและออกแบบทาง สะพาน ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล้อวัดระยะ จำนวน 2 อัน สำหรับใช้ในงานสำรวจและออกแบบทางสะพาน ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (Asphaltic Concrete) จำนวน 250 ตัน เพื่อดำเนินการซ่อมแซมถนนถ่ายโอน สายบ้านหล่ายทุ่ง – บ้านท่าฟ้าใต้ ต.เชียงม่วน เชื่อม ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายท้ายบ้าน บ้านสันสลี ม.7 ต.เจริญราษฎร์ เชื่อม ม.9 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดยวีเฉพาะเจาะจง 15/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านสันติสุข ม.9 ต.ศรีถ้อย เชื่อม บ้านสันต้นม่วง ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย หมายเลข 086-500-58-005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเจาะกระดาษแบบไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ประจำส่วนกลางกองคลัง อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้า ธงชาติไทย ธงอักษรย่อพระนามาภิไธย ว.ป.ร. และธงอักษรย่อพระนามาภิไธย ส.ท. เพื่อเตรียมความพร้อมในการประดับตกแต่งอาคารและสถานที่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและงานพระราชพิธีต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ป้องกันคอมพิวเตอร์ในกรณีไฟฟ้าดับ ของฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง อบจ.พะเยา 12/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำน้ำ ม.9 ต.สบแวน อ.เชียงคำ เชื่อม ม.9 ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding 12/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็ก จำนวน 4 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ติดตั้งห้องรองปลัด อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และป้ายไวนิลภายในสนามกีฬาจังหวัดพะเยา และศูนย์เครื่องมือกล อบจ.พะเยา จำนวน 7 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านป่าแฝกดอย ม.4 ต.ป่าแฝก เชื่อม ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายอ่างห้วยชมพู ม.9 ต.ศรีถ้อย เชื่อม บ้านสันม่วงใหม่ ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ประจำส่วนกลางกองคลัง อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายก้างบอกไฟ บ้านเหยี่ยน ม.6 ต.ใหม่ เชื่อม บ้านป่ากว๋าว ม.12 ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานด้านงานเอกสารการบันทึกข้อมูลต่างๆ ของกองช่าง ฝ่ายเครื่องจักรกล และฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 05/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 4 เครื่อง สำหรับใช้ประจำส่วนกลางกองคลัง อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ประจำส่วนกลางกองคลัง อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวน 1 ป้าย สำหรับติดตั้งบริเวณปากทางเข้าวิทยาลัยเทคนิคพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ประจำส่วนกลางกองคลัง อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์มัลดิฟังก์ชั่นแบบฉีดหมึกติดตั้งถังหมึกจากโรงงานผู้ผลิต จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ประจำส่วนกลางกองคลัง อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณด้านหน้าศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่รถยนต์ปิคอัพ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน กข-929 พะเยา รหัสพัสดุ อบจ.พย. 056-002-50-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า จำนวน 2 ชุด สำหรับใช้ในงานสำรวจและออกแบบทาง อาคาร สะพาน ฯลฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเลียบลำน้ำอิง บ้านโป่ง ม.3 บ้านใหม่หลวง ม.4 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหมาซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน กข-4792 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซ่อมแซมสนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาจังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/06/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างอัดรูป จำนวน 480 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานประจำส่วนกลาง อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นสินค้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องตีเลข 6 หลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง สำหรับใช้ประจำส่วนกลางกองคลัง อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ประจำส่วนกลางกองคลัง อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/63

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222