ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

แสดง # 
ชื่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่าย-เอกสาร หลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับกิจการงานของส่วนกลางห้องสำนักปลัด อบจ.พะเยา จำนวน 1 เครื่อง ตั้งแต่ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่าย-เอกสาร หลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับกิจการงานของส่วนกลางห้องนายก อบจ.พะเยา จำนวน 1 เครื่อง ตั้งแต่ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร หลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับกิจการงานของส่วนกลางห้องกฎหมาย อบจ.พะเยา จำนวน 1 เครื่อง ตั้งแต่ ต.ค. 61 - ก.ย. 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟต์ ซึ่งใช้ประจำส่วนกลางอุทยานการเรียนรู้จังหวัดพะเยา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนวัสดุอุไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน บ-4041 สำหรับใช้ประจำส่วนกลางกองคลัง อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งล้า ม.4, 6, 9, 4 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาง Asphaltic Concrete จำนวน 232 ตัน เพื่อซ่อมแซมถนนสายบ้านเดื่อ – บ้านค่าไพบูลย์ ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินกรวดทรายท้องน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายลำห้วยขิง บ้านท่าฟ้าเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้าพันธุ์พืชสมุนไพร สำหรับใช้ในกิจกรรมโครงการเดินตามรอยพ่อสู่เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ สำหรับใช้ในกิจกรรม โครงการเดินตามรอยพ่อสู่เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาม ซื้อเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวและอุปกรณ์การเกษตร สำหรับใช้ในกิจกรรม โครงการเดินตามรอยพ่อสู่เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการทำความสะอาด อาคารสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอุทยานการเรียนรู้จังหวัดพะเยา ตั้งแต่ตุลาคม 61 - กันยายน 62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อปุ๋ยคอก สำหรับใช้ในกิจกรรมโครงการเดินตามรอยพ่อ สู่เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ ระบบบาดาล สนามฟุตบอลและประตูรั้วภายในสนามกีฬาจังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสถานที่ สำหรับใช้ในกิจกรรมโครงการเดินตามรอยพ่อสู่เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟต์ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ จำนวน 1 เครื่อง อาคารสำนักงาน อบจ.พะเยา (อาคาร 2)
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บน-9263 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ มูลไก่ไข่แห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมท่ออบร้อนภายในโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายทุ่งกุ่ม บ้านปงเสด็จ ม.9 ต.บ้านปิน เชื่อม ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี อบจ.พะเยา (พ.ศ.2561 – 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง และแก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 และเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง และแก้ไขครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบจ.พะเยา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ (รถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน บน-5261 พะเยา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับนำไปใช้ในการปรับปรุงพื้นที่และดูแลรักษาต้นไม้ภายในสนามกีฬาฯ และบริเวณพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.พะเยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำตรายางชื่อ-ตำแหน่ง สำหรับใช้ในการปฏิบัติ ราชการของผู้บริหาร อบจ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 460 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อทาสีโรงจอดรถยนต์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอะไหล่รถเทลเลอร์ ยี่ห้อ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 81-0417 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำกองพัสดุและทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ๋อมและเปลี่ยนแปลงวัสดุอะไหล่รถยนต์ บ-4041 พะเยา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอะไหล่สายพานมอเตอร์ชุดขับสายพานลำเลียงวัตถุดิบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอะไหล่รถตัก ยี่ห้อ ยันมาร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุซ่อมแซมผิวจราจร (ยาง CRS-2 และยาง CSS-1h) ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาง Asphaltic Concrete จำนวน 44 ตัน (ถนนรหัสสายทาง พย.ถ0007 บ้านหล่ายทุ่ง-บ้านปิน ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ม-1058
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานประจำส่วนกลางกองคลัง อบจ.พะเยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ซื้อแบตเตอรี่ตู้ลำโพงพร้อมไมโครโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Saijo Denki
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืัอว้สดุคอมพิวเตอร์ กองแผนและงบประมาณ จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บค-0770 พะเยา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแก๊สหุงต้ม ขนานด 48 กิโลกรัม จำนวน 30 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222