การจัดทำแผนปฏิบัติการ

แสดง # 
ชื่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศฯ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศเปลี่ยนแปลงกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตารางวิเคราะห์งานของ อบจ.พะเยา เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2562-2564)
9 เม.ย. 61 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
30 มี.ค. 61 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
23 ก.พ. 61 - แผนการจ้างที่ปรึกษาโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ อบจ.พะเยา
13 ก.พ. 61 - การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
18 ม.ค. 61 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.พะเยา
6 ธ.ค. 60 - แผนการจัดซืื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
29 ก.ย. 60 - ประกาศฯ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2560 (ตั้งจ่ายรายการใหม่เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
27 ก.ย. 60 - การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)
23 มิ.ย. 60 - ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
27 ก.พ. 60 - การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2560 (เงินสำรองจ่าย)
21 ก.พ. 60 - ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 (ไตรมาสที่ 4)
15 ก.พ. 60 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
25 พ.ย. 59 - การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2560 (เงินสำรองจ่าย)
27 ก.ย. 59 - การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2559 (ตั้งจ่ายรายการใหม่เพิ่มเติม)
29-07-2559 ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 (ตั้งจ่ายรายการใหม่เพิ่มเติม)
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)
15 ธ.ค. 58 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559
27 พ.ย. 58 - การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2559 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222