การจัดทำแผนปฏิบัติการ

แสดง # 
ชื่อ
ประกาศฯ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศฯ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศฯ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศเปลี่ยนแปลงกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตารางวิเคราะห์งานของ อบจ.พะเยา เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2562-2564)
9 เม.ย. 61 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
30 มี.ค. 61 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
23 ก.พ. 61 - แผนการจ้างที่ปรึกษาโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ อบจ.พะเยา
13 ก.พ. 61 - การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
18 ม.ค. 61 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.พะเยา
6 ธ.ค. 60 - แผนการจัดซืื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
29 ก.ย. 60 - ประกาศฯ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2560 (ตั้งจ่ายรายการใหม่เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
27 ก.ย. 60 - การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)
23 มิ.ย. 60 - ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
27 ก.พ. 60 - การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2560 (เงินสำรองจ่าย)
21 ก.พ. 60 - ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 (ไตรมาสที่ 4)
15 ก.พ. 60 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
25 พ.ย. 59 - การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2560 (เงินสำรองจ่าย)
27 ก.ย. 59 - การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2559 (ตั้งจ่ายรายการใหม่เพิ่มเติม)
29-07-2559 ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 (ตั้งจ่ายรายการใหม่เพิ่มเติม)
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)
15 ธ.ค. 58 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559
27 พ.ย. 58 - การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2559 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222