สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ
ผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 61)
สรุปผลการดำนเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
6 ส.ค. 61 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561
5 ก.ค. 61 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
7 มิถุนายน 2561 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
30 เม.ย. ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 2
4 เม.ย. 61 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
6 มี.ค. 61 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561
5 ก.พ. 61 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561
2 ก.พ. 61 - ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1
4 ม.ค. 61 - สรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560
4 ม.ค. 61 - สรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560
4 ม.ค. 61 - สรุปผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560
7 พ.ย. 60 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560
20 ต.ค. 60 - ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 4
9 ต.ค. 60 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
2 ส.ค. 60 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
25 ก.ค. 60 - ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2560
24 ก.ค. 60 - ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 ไตรมาสที่ 3
12 ก.ค. 60 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
12 ก.ค. 60 - ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 (ไตรมาส 1)
12 ก.ค. 60 - ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้้าง ประจำปี 2560 (ไตรมาสที่ 2)
13 มิ.ย. 59 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
11 พ.ย. 59 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
13 ต.ค. 59 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559
12 ก.ย. 59 - ประกาศการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 (ไตรมาสที่ 3)
24 ก.ค. 59 - สรุปผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559
9 ส.ค. 59 - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2559
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2558
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2559
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 ไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2558 - กันยายน 2558
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 ไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือนเมษายน 2558 - มิถุนายน 2558
30 มี.ค. 59 - สรุปผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
30 ก.ย. 58 - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222