ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา

แสดง # 
ชื่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยม้า บ้านบุญยืน หมู่ที่ 2 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองพัสดุและทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อนแก้ว ม.9 ต.บ้านสาง ต่อเนื่อง บ้านต๋อมใน ม.7 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสายทาง พย.ถ.1-0055 บ้านถ้ำ – บ้านปาง ต.บ้านถ้ำ เชื่อม ต.คือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคางานก่อสร้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวงหมายเลข 1091 บ้านนาปรัง ม.1 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางเคฟซีล (Cape seal) บ้านร่องปอ ม.7 ไปบ้านสันป่ากอก ม.9 ต.ดงเจน เพื่อเชื่อมต่อไป ต.ท่าวังทอง (ม.7 อบต.ดงเจน เชื่อมต่อ ม.9 ทต.ดงเจน) ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างขยายผิวถนนและก่อสร้างรางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ตั้งแต่ สภ.แม่ใจ เชื่อม เขตเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อ.แม่ใจ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.1-0049 บ้านฮ่องลึก–บ้านเปื๋อยเปียง ต.สบบง อ.ภูซาง เชื่อม ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านม่วงชุม - บ้านทุ่งกล้วย บ้านม่วงชุม ต.ป่าสัก เชื่อม บ้านทุ่งกล้วย ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางเคฟซีล รหัสสายทาง พย.ถ.1-0036 บ้านสร้อยศรี - บ้านดงเคียน ต.จุน เชื่อม ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางเคฟซีล (Cape Seal) บ้านวังขอนแดง - ต.สันมะค่า ม.11, 12 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ เชื่อม ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ. 10038 บ้านปุ - บ้านโจ้โก้ (ตอน 2) ตำบลเจดีย์คำ เชื่อม ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศปรกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านป่าคา ต.ควร เชื่อม บ้านดอนมูล ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยทรายขาว ซอย 6 กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา (ช่วงที่ 1) ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.1-0011 บ้านสันจกปก - บ้านปาง ต.ดอกคำใต้ เชื่อม ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอ่างเก็บน้ำห้วยบง ม. 14 ต.แม่ปืม เชื่อม ม.10 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศประกวดราคาจ้่างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ. 10013 บ้านดอนตัน - บ้านปางวัว ต.สบบง อ.ภูซาง เชื่อม ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ. 1-0057 บ้านเวียง - บ้านปี้ (แยกบ้านร่องค่อม) ต.เวียง อ.เชียงคำ เชื่อม ต.เจดีย์คำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ. 1-0030 บ้านขัวตาด - บ้านแม่สุก ต.ศรีถ้อย เชื่อม ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณลำน้ำแม่ต๋ำ ช่วงบ้านแวน ม.1 และ ม.2 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.1-0037 บ้านดงเจน - บ้านห้วยแก้ว ต.ดงเจน - ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายร่องหนอง ม.5 ต.ป่าแฝก เชื่อม หนองเล็งทราย ต.ห้่วยเจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.10057 บ้านเวียง - บ้านปี้ (แยกบ้านร่องค้อม) ต.เวียง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนและก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายแยกสำนักงานไฟฟ้าแม่ใจ ถึง ข้่างสถานีตำรวจภูธรแม่ใจ ม.1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ. สายเฉลิมพระเกียรติ ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.10010 บ้านปางป้อมเหนือ – บ้านปงสนุกใหม่ ต.ลอ เชื่อม ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา
ประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 ตำบลทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเลียบคลองชลประทานบ้านแม่หล่าย ม.9 ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ เชื่อม บ้านร่องขุย ต.จำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ห้วยผาฮาว ม.5 บ้านแวนพัฒนา ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่ต๋ำ ม.4 ต.น้ำแวน เชื่อม ต.ทุ่งผาสุข อ.เชียงคำ จ.พะเยา (ช่วงที่ 3) ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านควรดง ม.1 ถึง บ้านดงเจริญ ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พย.ถ.-บ้านป่าแขม ม.4 ต.บ้านมาง เชื่อม เขตเทศบาลตำบลเชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนชัย – บ้านบอน ตำบลปง เชื่อม ทต.แม่ยม อ.ปง จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 ตำบลศรีถ้อย เชื่อม ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านนาดอ หมู่ที่ 17 ตำบลงิม เชื่อม ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ 9 ต.ท่าจำปี เชื่อม ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5, 11,12 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว เชื่อม ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ห้วยผาฮาว ม.5 บ้านแวนวัฒนา ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.1, 13, 14 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง เชื่อม ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สายเลียบคลองชลประทาน บ้านแม่หล่าย ม.9 ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ เชื่อม บ้านร่องขุย ต.จำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านควร ม.3 ต.งิม เชื่อม ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา ด้วยวิธี e-bidding
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านเชียงบาน หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงบาน เชื่อม ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธี e-bidding
จ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพระธาตุขิงแกง หมู่ที่ 5 ตำบลพระธาตุขิงแกง เชื่อม บ้านเซี๊ยะ หมู่ที่ 4 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ด้วยวิธี e-bidding
จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านศรีไฮคำ หมู่ที่ 11 ตำบลเชียงแรง เชื่อม ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธี e-bidding
จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตร สาบ้านวังถ้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ เชื่อม ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธี e-bidding
ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของ อบจ.พะเยา ในปีงบประมาณ พงศ. 2562 ด้วยวิธี e-bidding
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต และ Slurry Seal บ้านถ้ำ ต.บ้านถ้ำ เชื่อม ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222