ประกาศ สอบราคา / ประกวดราคา

แสดง # 
ชื่อ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ เพื่อใช้เป็นยานพาหนะรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ศูนย์ฝึกวิชาชีพตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ เชื่อม บ้านสันป่าพาด ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซีล สายบ้านสันป่าคา ตำบลแม่ปืม - บ้านใหม่ดง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีสอบราคา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222