ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ. พะเยา จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อเปิดให้บริการแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไป 
ในการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐ  รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการบริหารงาน
ของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

สถานที่ตั้งของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ. พะเยา ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1  อาคาร  1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โทร.0-54409-400 - 3 ต่อ 213, 228

เปิดบริการ    วันทำการ  จันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.30 น.-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222